بنر صفحه

خمیر پیگمنت بر پایه آب

 • خمیر پیگمنت زرد طلایی 6413 |رنگدانه زرد 83

  خمیر پیگمنت زرد طلایی 6413 |رنگدانه زرد 83

  توضیحات محصول: خمیر پیگمنت پراکندگی رنگدانه با غلظت بالا بر پایه آب، با سیالیت عالی، فاقد رزین، اندازه ذرات کوچک و توزیع یکنواخت، استفاده از پلیمرهای حاوی گروه های میل ترکیبی رنگدانه به عنوان پراکنده، رنگدانه های معدنی انتخاب شده با هوازدگی عالی، مس است. فتالوسیانین، DPP، کویناکریدون و دیگر کلاس های چند حلقه ای رنگدانه های آلی با درجه بالا، استفاده از تجهیزات پیشرفته تولید و پردازش تکنولوژی فوق العاده و تبدیل می شوند....
 • خمیر پیگمنت سرخابی 8415 |پیگمنت ویولت 19

  خمیر پیگمنت سرخابی 8415 |پیگمنت ویولت 19

  توضیحات محصول: خمیر پیگمنت پراکندگی رنگدانه با غلظت بالا بر پایه آب، با سیالیت عالی، فاقد رزین، اندازه ذرات کوچک و توزیع یکنواخت، استفاده از پلیمرهای حاوی گروه های میل ترکیبی رنگدانه به عنوان پراکنده، رنگدانه های معدنی انتخاب شده با هوازدگی عالی، مس است. فتالوسیانین، DPP، کویناکریدون و سایر کلاس های چند حلقه ای رنگدانه های آلی با عیار بالا، استفاده از تجهیزات پیشرفته تولید و پردازش فوق العاده با تکنولوژی و...
 • خمیر پیگمنت زرد روشن 6415 |رنگدانه زرد 151

  خمیر پیگمنت زرد روشن 6415 |رنگدانه زرد 151

  توضیحات محصول: خمیر پیگمنت پراکندگی رنگدانه با غلظت بالا بر پایه آب، با سیالیت عالی، فاقد رزین، اندازه ذرات کوچک و توزیع یکنواخت، استفاده از پلیمرهای حاوی گروه های میل ترکیبی رنگدانه به عنوان پراکنده، رنگدانه های معدنی انتخاب شده با هوازدگی عالی، مس است. فتالوسیانین، DPP، کویناکریدون و سایر کلاس های چند حلقه ای رنگدانه های آلی با عیار بالا، استفاده از تجهیزات پیشرفته تولید و پردازش فوق العاده با تکنولوژی و...
 • خمیر پیگمنت متوسط ​​زرد 6411 |رنگدانه زرد 14

  خمیر پیگمنت متوسط ​​زرد 6411 |رنگدانه زرد 14

  توضیحات محصول: خمیر پیگمنت پراکندگی رنگدانه با غلظت بالا بر پایه آب، با سیالیت عالی، فاقد رزین، اندازه ذرات کوچک و توزیع یکنواخت، استفاده از پلیمرهای حاوی گروه های میل ترکیبی رنگدانه به عنوان پراکنده، رنگدانه های معدنی انتخاب شده با هوازدگی عالی، مس است. فتالوسیانین، DPP، کویناکریدون و سایر کلاس های چند حلقه ای رنگدانه های آلی با عیار بالا، استفاده از تجهیزات پیشرفته تولید و پردازش فوق العاده با تکنولوژی و...
 • خمیر پیگمنت نارنجی قرمز 6102 |رنگدانه نارنجی 13

  خمیر پیگمنت نارنجی قرمز 6102 |رنگدانه نارنجی 13

  توضیحات محصول: خمیر پیگمنت پراکندگی رنگدانه با غلظت بالا بر پایه آب، با سیالیت عالی، فاقد رزین، اندازه ذرات کوچک و توزیع یکنواخت، استفاده از پلیمرهای حاوی گروه های میل ترکیبی رنگدانه به عنوان پراکنده، رنگدانه های معدنی انتخاب شده با هوازدگی عالی، مس است. فتالوسیانین، DPP، کویناکریدون و سایر کلاس های چند حلقه ای رنگدانه های آلی با عیار بالا، استفاده از تجهیزات پیشرفته تولید و پردازش فوق العاده با تکنولوژی و...
 • خمیر پیگمنت دائمی قرمز 6613 بنفش سایه |پیگمنت قرمز 170 F5RK

  خمیر پیگمنت دائمی قرمز 6613 بنفش سایه |پیگمنت قرمز 170 F5RK

  توضیحات محصول: خمیر پیگمنت پراکندگی رنگدانه با غلظت بالا بر پایه آب، با سیالیت عالی، فاقد رزین، اندازه ذرات کوچک و توزیع یکنواخت، استفاده از پلیمرهای حاوی گروه های میل ترکیبی رنگدانه به عنوان پراکنده، رنگدانه های معدنی انتخاب شده با هوازدگی عالی، مس است. فتالوسیانین، DPP، کویناکریدون و سایر کلاس های چند حلقه ای رنگدانه های آلی با عیار بالا، استفاده از تجهیزات پیشرفته تولید و پردازش فوق العاده با تکنولوژی و...
 • خمیر پیگمنت سفید 6302 |رنگدانه سفید 6

  خمیر پیگمنت سفید 6302 |رنگدانه سفید 6

  توضیحات محصول: خمیر پیگمنت پراکندگی رنگدانه با غلظت بالا بر پایه آب، با سیالیت عالی، فاقد رزین، اندازه ذرات کوچک و توزیع یکنواخت، استفاده از پلیمرهای حاوی گروه های میل ترکیبی رنگدانه به عنوان پراکنده، رنگدانه های معدنی انتخاب شده با هوازدگی عالی، مس است. فتالوسیانین، DPP، کویناکریدون و دیگر کلاس های چند حلقه ای رنگدانه های آلی با درجه بالا، استفاده از تجهیزات پیشرفته تولید و پردازش تکنولوژی فوق العاده و تبدیل می شوند....
 • خمیر پیگمنت دائمی قرمز 6612 سایه زرد |پیگمنت قرمز 170 F3RK

  خمیر پیگمنت دائمی قرمز 6612 سایه زرد |پیگمنت قرمز 170 F3RK

  توضیحات محصول: خمیر پیگمنت پراکندگی رنگدانه با غلظت بالا بر پایه آب، با سیالیت عالی، فاقد رزین، اندازه ذرات کوچک و توزیع یکنواخت، استفاده از پلیمرهای حاوی گروه های میل ترکیبی رنگدانه به عنوان پراکنده، رنگدانه های معدنی انتخاب شده با هوازدگی عالی، مس است. فتالوسیانین، DPP، کویناکریدون و سایر کلاس های چند حلقه ای رنگدانه های آلی با عیار بالا، استفاده از تجهیزات پیشرفته تولید و پردازش فوق العاده با تکنولوژی و...
 • Ultramarine Blue 8460 |رنگدانه آبی 29

  Ultramarine Blue 8460 |رنگدانه آبی 29

  توضیحات محصول: خمیر پیگمنت پراکندگی رنگدانه با غلظت بالا بر پایه آب، با سیالیت عالی، فاقد رزین، اندازه ذرات کوچک و توزیع یکنواخت، استفاده از پلیمرهای حاوی گروه های میل ترکیبی رنگدانه به عنوان پراکنده، رنگدانه های معدنی انتخاب شده با هوازدگی عالی، مس است. فتالوسیانین، DPP، کویناکریدون و دیگر کلاس های چند حلقه ای رنگدانه های آلی با درجه بالا، استفاده از تجهیزات پیشرفته تولید و پردازش تکنولوژی فوق العاده و تبدیل می شوند....
 • خمیر پیگمنت مخصوص مشکی 8400 |رنگدانه سیاه 7

  خمیر پیگمنت مخصوص مشکی 8400 |رنگدانه سیاه 7

  توضیحات محصول: خمیر پیگمنت پراکندگی رنگدانه با غلظت بالا بر پایه آب، با سیالیت عالی، فاقد رزین، اندازه ذرات کوچک و توزیع یکنواخت، استفاده از پلیمرهای حاوی گروه های میل ترکیبی رنگدانه به عنوان پراکنده، رنگدانه های معدنی انتخاب شده با هوازدگی عالی، مس است. فتالوسیانین، DPP، کویناکریدون و دیگر کلاس های چند حلقه ای رنگدانه های آلی با درجه بالا، استفاده از تجهیزات پیشرفته تولید و پردازش تکنولوژی فوق العاده و تبدیل می شوند....
 • Pigment Dispersion Black 8471 |رنگدانه سیاه 7

  Pigment Dispersion Black 8471 |رنگدانه سیاه 7

  توضیحات محصول: خمیر پیگمنت پراکندگی رنگدانه با غلظت بالا بر پایه آب، با سیالیت عالی، فاقد رزین، اندازه ذرات کوچک و توزیع یکنواخت، استفاده از پلیمرهای حاوی گروه های میل ترکیبی رنگدانه به عنوان پراکنده، رنگدانه های معدنی انتخاب شده با هوازدگی عالی، مس است. فتالوسیانین، DPP، کویناکریدون و دیگر کلاس های چند حلقه ای رنگدانه های آلی با درجه بالا، استفاده از تجهیزات پیشرفته تولید و پردازش تکنولوژی فوق العاده و تبدیل می شوند....
 • پیگمنت خمیر اکسید آهن مشکی 8426 |رنگدانه سیاه 11

  پیگمنت خمیر اکسید آهن مشکی 8426 |رنگدانه سیاه 11

  توضیحات محصول: خمیر پیگمنت پراکندگی رنگدانه با غلظت بالا بر پایه آب، با سیالیت عالی، فاقد رزین، اندازه ذرات کوچک و توزیع یکنواخت، استفاده از پلیمرهای حاوی گروه های میل ترکیبی رنگدانه به عنوان پراکنده، رنگدانه های معدنی انتخاب شده با هوازدگی عالی، مس است. فتالوسیانین، DPP، کویناکریدون و دیگر کلاس های چند حلقه ای رنگدانه های آلی با درجه بالا، استفاده از تجهیزات پیشرفته تولید و پردازش تکنولوژی فوق العاده و تبدیل می شوند....
123بعدی >>> صفحه 1/3