بنر صفحه

فرهنگ شرکت

حدود (5)

فرهنگ شرکت

ایجاد و به اشتراک گذاری و برنده شدن
شریک مادام العمر مورد نظر شما: Colorkem.
ایجاد ارزش مشترک پایدار با هم
فراتر از انتظارات مشتری؛فراتر از و بالاتر.
روش: صدا و پایدار.فعال و نوآور.
اصل: توجه به جزئیات.تعالی؛وجدان؛مبتکرانه
هدف: رضایت مشتری
ماموریت: خلق و ارائه ارزش ها.
چشم انداز: تبدیل شدن به رهبران صنعت، رهبری نسل جدید "ساخت چین".