بنر صفحه

سیاست محیطی

سیاست محیطی

گروه Colorcom از اهمیت حفاظت و حفظ محیط زیست آگاه است و معتقد است که این وظیفه و مسئولیت ماست که پایداری نسل های آینده را تضمین کنیم.

گروه Colorcom به محیط زیست و آینده سیاره ما متعهد است.ما متعهد به کاهش اثرات زیست محیطی عملیات و تولیدات خود هستیم، از جمله حصول اطمینان از اینکه هم امکانات خود و هم تامین کنندگان ما در کاهش مصرف انرژی نقش دارند.ما گواهینامه های زیست محیطی مختلفی را دریافت کرده ایم که نشان دهنده موضع مثبت گروه Colorcom برای حفاظت از محیط زیست است.