بنر صفحه

پایداری

پایداری

تمام سایت‌های تولیدی Colorcom در پارک شیمیایی سطح ایالت واقع شده‌اند و همه کارخانه‌های ما مجهز به تجهیزات پیشرفته هستند که همگی دارای گواهینامه بین‌المللی هستند.این امر Colorcom را قادر می سازد تا به طور مداوم محصولاتی را برای مشتریان جهانی خود تولید کند.
صنایع شیمیایی یک بخش کلیدی برای توسعه پایدار است.به عنوان یک محرک نوآوری برای تجارت و جامعه، صنعت ما نقش خود را در کمک به جمعیت رو به رشد جهان برای دستیابی به کیفیت زندگی بهتر ایفا می کند.
گروه Colorcom پایداری را پذیرفته است و آن را به عنوان یک تعهد نسبت به مردم و جامعه و به عنوان یک استراتژی که در آن موفقیت اقتصادی با برابری اجتماعی و مسئولیت زیست محیطی همراه است، درک کرده است.این اصل تعادل "مردم، سیاره و سود" اساس درک پایداری ما را تشکیل می دهد.
محصولات ما به آینده ای پایدار کمک می کنند، هم به طور مستقیم و هم به عنوان مبنای نوآوری های مشتریان.رفتار ما ریشه در اصول اساسی حفاظت از مردم و محیط زیست دارد.ما برای شرایط کاری خوب و منصفانه برای کارمندان و ارائه دهندگان خدمات در سایت هایمان تلاش می کنیم. این تعهد با مشارکت ما در فعالیت های تجاری و مشارکت اجتماعی بیشتر نشان داده می شود.