بنر صفحه

اکسید آهن قرمز

 • اکسید آهن قرمز 190 |1309-37-1

  اکسید آهن قرمز 190 |1309-37-1

  کلمات کلیدی: اکسید آهن اکسید آهن CAS NO.1309-37-1 رنگدانه معدنی پودر اکسید قرمز Fe2O3 مشخصات محصول: اقلام اکسید آهن قرمز TP29 محتوای ≥% 96 رطوبت ≤% 1.0 325 مش ٪ ≤ 0.3 درصد محلول در آب ٪ 0.3 PH 5 ~ 7 PH ~25 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت نور عالی و...
 • اکسید آهن قرمز 180 |1309-37-1

  اکسید آهن قرمز 180 |1309-37-1

  کلمات کلیدی: اکسید آهن اکسید آهن CAS NO.1309-37-1 رنگدانه معدنی پودر اکسید قرمز Fe2O3 مشخصات محصول: اقلام اکسید آهن قرمز TP29 محتوای ≥% 96 رطوبت ≤% 1.0 325 مش ٪ ≤ 0.3 درصد محلول در آب ٪ 0.3 PH 5 ~ 7 PH ~25 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت نور عالی و...
 • اکسید آهن قرمز 170 |1309-37-1

  اکسید آهن قرمز 170 |1309-37-1

  کلمات کلیدی: Iron Oxide Ferric Oxide CAS NO.1309-37-1 Fe2O3 Red Oxide Red Oxide Pigment Inorganic Pigment مشخصات محصول: موارد Iron Oxide Red TP24 Content ≥% 96 Moisture ≤% 1.0 ≤% ≤ 325 Meshres. مقدار PH 3~7 درصد جذب روغن 15~25 درصد قدرت رنگ آمیزی %95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با قابلیت پخش خوب، مقاومت در برابر نور عالی و...
 • اکسید آهن قرمز 160 |1309-37-1

  اکسید آهن قرمز 160 |1309-37-1

  کلمات کلیدی: اکسید آهن اکسید قرمز CAS NO.1309-37-1 پودر اکسید قرمز قرمز رنگدانه معدنی Fe2O3 مشخصات محصول: موارد حاوی اکسید آهن قرمز TP34 محتوای ≥% 96 رطوبت ≤% 1.0 325 مش ٪ ≤ 0.3 درصد محلول در آب ٪ 0.3 PH آب 5 ~ 7 PH ~25 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت در برابر نور عالی و ...
 • اکسید آهن قرمز 150 |1309-37-1

  اکسید آهن قرمز 150 |1309-37-1

  کلمات کلیدی: اکسید آهن اکسید آهن CAS NO.1309-37-1 Fe2O3 قرمز اکسید قرمز رنگدانه معدنی مشخصات محصول: اقلام Iron Oxide Red TP33 محتوای ≥% 96 رطوبت ≤% 1.0 325 مش ٪ ≤ 0.3 % محلول در آب %(MM) ~ PH5 ~ 7 pH500. 25 قدرت رنگ آمیزی % 95 ~ 105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت در برابر نور عالی و رطوبت ...
 • اکسید آهن قرمز 140 |1309-37-1

  اکسید آهن قرمز 140 |1309-37-1

  کلمات کلیدی: اکسید آهن اکسید آهن قرمز CAS NO.1309-37-1 Fe2O3 قرمز اکسید قرمز رنگدانه معدنی مشخصات محصول: اقلام اکسید آهن قرمز TP31 محتوای ≥% 96 رطوبت ≤% 1.0 325 مش ٪ ≤ 0.3 % محلول در آب %(MM) ~ 7 pH5 ~ ارزش آب05. 25 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت در برابر نور عالی و ...
 • اکسید آهن قرمز 130 |1309-37-1

  اکسید آهن قرمز 130 |1309-37-1

  کلمات کلیدی: اکسید آهن قرمز اکسید آهن CAS NO.1309-37-1 پودر اکسید قرمز قرمز رنگدانه معدنی Fe2O3 مشخصات محصول: موارد حاوی اکسید آهن قرمز TP20 محتوای ≥% 96 رطوبت ≤% 1.0 325 مش ٪ ≤ 0.3 درصد محلول در آب ٪ 0.3 PH آب 5 ~ 7 سورس ≤ ~25 استحکام رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، نور عالی ...
 • اکسید آهن قرمز 120 |1309-37-1

  اکسید آهن قرمز 120 |1309-37-1

  کلمات کلیدی: آهن Ⅲ اکسید آهن اکسید CAS NO.1309-37-1 پودر اکسید قرمز قرمز رنگدانه معدنی Fe2O3 مشخصات محصول: اقلام اکسید آهن قرمز TP13 محتوای ≥% 96 رطوبت ≤% 1.0 325 مش ٪ ≤ 0.3 درصد محلول در آب ٪ 0.3 PH 5 ~ 7 سورس ~25 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت در برابر نور عالی است ...
 • اکسید آهن قرمز 110 |1309-37-1

  اکسید آهن قرمز 110 |1309-37-1

  کلمات کلیدی: اکسید آهن قرمز اکسید آهن CAS NO.1309-37-1 Fe2O3 قرمز اکسید قرمز رنگدانه معدنی مشخصات محصول: اقلام Iron Oxide Red TP12 محتوای ≥% 96 رطوبت ≤% 1.0 325 مش ٪ ≤ 0.3 % محلول در آب %(MM) ~ 7 pH55 ~ ارزش 0. 25 قدرت رنگ آمیزی % 95 ~ 105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاوم در برابر نور عالی است.
 • اکسید آهن قرمز 101 |1309-37-1

  اکسید آهن قرمز 101 |1309-37-1

  کلمات کلیدی: اکسید آهن اکسید آهن CAS NO.1309-37-1 رنگدانه معدنی پودر اکسید قرمز Fe2O3 مشخصات محصول: اقلام اکسید آهن قرمز TP06 محتوای ≥% 96 رطوبت ≤% 1.0 325 مش ٪ ≤ 0.3 درصد محلول در آب ٪ 0.3 PH 5 ~ 7 سورس ~25 قدرت رنگ آمیزی % 95~105 توضیحات محصول: توضیحات محصول: رنگدانه اکسید آهن نوعی رنگدانه با پراکندگی خوب، مقاومت نور عالی و...