بنر صفحه

مارک های ما

مارک های ما

موارد زیر برندهای افتخارآمیز و مشهور محصولات ما برای بازارهای جهانی هستند:
COLORCOM، COLORKEM، MEDKEM، GOLDCEL، VINIPOL، TIDIOX، BIOCOLOR، POLEOX، NANOFERROX، NANOCOLOR، LIFEKEM، LONGKEM، NANOKEM، CELOPURE، COLORFERROX، COLORFERROX، KOLORFERROX، UNIFER, KOLORFERROX، UNIFER, Y، SINOTESTS، COLOR CAPITAL، NUTRIKEM
و موارد دیگر ......

حدود (1)